Din podcast om företagsobligationer

Cookies

Nedan redogör vi för hur Danske Bank använder de elektroniska spår du lämnar när du besöker våra webbplatser, inklusive webbplatser avseende bankens elektroniska onlinetjänster som Hembanken, Business Online och Danske Banks appar för smartphones och surfplattor. Du får även information om enskilda cookies som du kan godkänna och instruktioner för hur du samtycker till användningen av cookies, återkallar godkännandet av cookies, blockerar cookies eller helt förhindrar att din webbläsare använder cookies.

Användning av cookies på Danske Banks webbplatser
Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra elektroniska onlinetjänster. En cookie är en liten textfil som många webbplatser använder för att känna igen din dator vid upprepade besök. Cookies är passiva filer och kan inte sprida några virus eller andra skadliga program.

Cookies kan inte användas för att identifiera dig som person. Du bör ändå läsa informationen nedan om våra onlinelösningar.

Särskild information om cookies i Danske Banks onlinelösningar
Våra onlinelösningar använder temporära cookies för att du ska kunna sköta dina bankärenden. Det innebär att du inte kan använda tjänster som Hembanken, Business Online och Danske Banks appar för smartphones och surfplattor utan temporära cookies. Sådana cookies hjälper dig att genomföra dina banktransaktioner. De kan inte inaktiveras, men de tas bort när du loggar ut från webbplatsen.

Syfte
Förutom temporära cookies i våra onlinelösningar använder vi endast information från cookies för normal användning och för att föra statistik som bland annat kan användas för att förbättra våra webbplatser och anpassa dem till dina behov. Vi använder inte uppgifter från cookies för att samla in personlig information om dig, och inga uppgifter lämnas eller säljs till tredje part.

Samtycke till användningen av cookies, återkallelse av samtycke och blockering av cookies
Första gången du besöker någon av våra webbplatser visas en ruta med ett meddelande om användningen av cookies. Genom att gå vidare från startsidan godkänner du automatiskt användningen av cookies. Då lagrar vi en cookie i din dator för att komma ihåg att du har samtyckt till användningen av cookies. Denna cookie gör att vi inte behöver meddela dig nästa gång du besöker webbplatsen.

Om du inte vill använda cookies behöver du bara klicka på alternativet att du inte vill använda cookies. Då lagras en cookie som kommer ihåg ditt val, och nästa gång du besöker webbplatsen används inga cookies.

För att kunna återkalla ditt samtycke eller avbryta blockeringen av cookies måste du ta bort de cookies som finns lagrade i datorn. Nästa gång du besöker webbplatsen kan du återigen samtycka till användningen av cookies eller återkalla ditt samtycke.

För att helt undvika cookies måste du inaktivera dem i webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan du dock inte logga in eller använda andra funktioner som kräver att den enskilda webbplatsen kommer ihåg dina val. Längst ner på den här sidan finns en beskrivning av hur du inaktiverar cookies och tar bort befintliga cookies.

Olika typer av cookies
När du besöker våra webbplatser skickas information till oss med hjälp av cookies. Informationen omfattar följande uppgifter:

vilka Danske Bank-sidor du besöker och när du besöker dem
vilken webbläsare du använder
vilken upplösning din skärm har
vilket operativssytem du använder
vilken Java-version du har.
Följande cookies lagras på din dator när du besöker en av Danske Banks webbplatser:

Namn Typ Omfattning Syfte Klassificering*
s_cc Temporär Global Statistik kat. 2 – verksamhet
s_sq Temporär Global Statistik kat. 2 – verksamhet
s_sv_sid Temporär Global Statistik kat. 2 – verksamhet
s_vi Permanent Global Statistik kat. 2 – verksamhet
BrowserDetectCookieTest Permanent Lokal Kontrollerar om datorn är redo att köra eBanking kat. 1 – behövs för webbplatsens funktion
PopupShown Permanent Global Räknar antalet popup-fönster som visas kat. 1 – behövs för webbplatsens funktion
CustomerSegment permanent Global Kommer ihåg segment (privat eller företag) kat. 1 – behövs för webbplatsens funktion

Temporära cookies: Dessa cookies skapas när du öppnar webbläsaren och finns kvar tills du stänger den igen. De tas bort automatiskt när du stänger webbläsaren.

Permanenta cookies: Dessa cookies har en förutbestämd varaktighet och finns kvar i ditt system tills de blir ogiltiga eller tills du tar bort dem.

Statistik – SiteCatalyst: Danske Bank använder sig av SiteCatalyst från Adobe. Det är ett statistikverktyg för att göra statistiska analyser.

Klicka här för att se SiteCatalysts policy för personuppgifter

Ta bort eller inaktivera cookies
I alla webbläsare finns möjligheten att ta bort enskilda cookies eller samtliga cookies på en gång

Hur man tar bort cookies varierar mellan olika webbläsare. Använd länken nedan för att få instruktioner för den webbläsare du använder. Kom ihåg att ta bort cookies i alla webbläsare du använder.

Ta bort cookies

Kontakta oss via våra webbplatser
Om du ber oss att kontakta dig, skickar e-post till oss eller beställer broschyrer via våra webbplatser avslöjar du ditt namn och eventuellt e-postadress, telefonnummer , personnummer eller andra personliga uppgifter. Vi använder denna information för att behandla din begäran. Vi raderar informationen när vi är klara med din begäran. Dina uppgifter lagras alltså inte i någon cookie.

Behandling av personuppgifter
Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgift avses enligt lagen hantering av all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en privatperson som är i livet. En väsentlig del i integritetsskyddet som lagen ställer upp är att den person som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Vi vill genom denna information lämna en översiktlig beskrivning av behandlingen av personuppgifter i banken och i Danske Bank koncernen i övrigt.

Personuppgiftsansvarig är Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial.

Vilka uppgifter behandlas
De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du själv lämnar till banken när du till exempel ansöker om en kredit eller öppnar ett konto. Det kan också vara uppgifter som banken registrerar i övrigt i samband med förberedelse för en kredit eller öppning av ett konto, till exempel kreditupplysning eller affärsbedömning. Vidare behandlas personuppgifter vid administration av krediter och / eller konton. Motsvarande gäller vid avtal om andra typer av tjänster i banken eller bankens dotterbolag, till exempel vid köp eller försäljning av värdepapper såsom fondandelar med mera. Uppgifter om företrädare för kunden, till exempel förmyndare, gode män eller ombud behandlas också.

Uppgifterna behandlas av banken och, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, av andra bolag i Danske Bank koncernen samt andra företag som banken samarbetar med. Exempel på företag som banken samarbetar med är Bankgirocentralen, kortorganisationer och VPC.

Vad är ändamålet med behandlingen av uppgifterna
Uppgifterna behandlas i samband med förberedelse för avtal, för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som du har begärt innan eller efter avtal träffats. Detta inkluderar bland annat uppgifter om kontakter mellan dig och banken, till exempel noteringar av frågor och klagomål samt uppgifter om hur avtalet fullgörs.

Personuppgifter kan också behandlas som underlag för finansiell rådgivning. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik i koncernen. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.

Personuppgifterna kan också, om du inte skriftligen till banken har meddelat att du motsätter sig direkt marknadsföring, komma att användas för marknadsföringsändamål av banken, av andra bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med.

Behandling av uppgifter sker också för att banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag . Detta innebär att banken kan lämna uppgifter till myndigheter då det erfordras enligt gällande lagstiftning.

Information
Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken kan du begära detta genom att lämna eller skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, ansökan till ditt bankkontor.

Du kan också vända dig till ditt bankkontor för begäran om spärr mot direktreklam eller rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.

Top