Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi

Användarvillkor

Innehållet på denna webbplats har tagits fram i enlighet med svensk lagstiftning och det är inte säkert att innehållet överensstämmer med lagstiftning i andra länder.

Särskild information för kunder bosatta i USA, Storbritannien eller andra länder

Information och åsikter som framförs på webbplatsen är inte avsedd för spridning till eller användning av en person i en jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning är olaglig. Informationen på webbplatsen är inte riktad till eller avsedd för ”US Persons” enligt definitionen i United States Securities Act of 1933 och United States Securities Exchange Act of 1934. Informationen på denna webbplats är inte riktad till eller avsedd för någon privatperson i Storbritannien eller Nordirland.

Information på webbsidan och ansvarsbegränsning

Innehållet på denna webbplats är framtaget endast i informationssyfte. Informationen ska inte uppfattas som ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja någon produkt eller tjänst.

Även om skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande, så lämnas inga garantier om riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan göras gällande för felskrivningar eller utelämnanden. Innehållet på webbplatsen har tagits fram utifrån källor som bedömts vara tillförlitliga men är inte bekräftade av oberoende part.

Information, beräkningar, bedömningar och värderingar på webbplatsen utgör inte investeringsrådgivning eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Det ska inte heller tolkas som rekommendationer eller råd kring juridiska eller regelverksmässiga frågor, bokföringsmässiga åtgärder eller skattemässiga konsekvenser avseende någon särskild person. Vi tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av informationen på denna webbplats.

Innehållet på webbplatsen får endast användas för privat bruk. All användning för andra syften, exempelvis genom kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av innehållet kräver vårt skriftliga medgivande.

Top